فرم ارسال درخواست

بم، بلوار خلیج فارس، بیمارستان پاستور، کتابخانه بیمارستان پاستور
شماره تلفن: 9431-4431-034
9431-4431-034
پست الکترونیک: hoslib@mubam.ac.ir
تلگرام سرپرست کتابخانه:BEnteha
کانال تلگرام bam_library