مسئول کتابخانه

بیتا پژمان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

btpejman@yahoo.com

034-44319431

کتابدار


احمد جاسمی

کارشناس مدیریت آموزشی

ahmadjasemi63@gmail.com

034-44319431

 

7/24/2021