• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398

  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1399

 

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)
 

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس

محتوای آموزشی شرکت کنندگان

1

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

13/05/1398 لغایت 15/05/1398

آقای مهندس امینی

2

کارگاه پروپوزال نویسی

1398/05/22

آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3

اصول مقاله نویسی

1398/05/30

آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

4

بررسی متون وجستجوی الکترونیک

1398/06/14

خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss

1398/06/24

آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

6

ترجمان دانش

1397/06/26

خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

7

کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو (نوپا)

1398/09/18

جناب آقای دکتر کبیری

8

کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بنویسیم؟

1398/09/18 تا 1398/09/19

جناب آقای دکتر کبیری

 
لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1399)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی
شرکت کنندگان
1 جستجوی پیشرفته در web of science 99/03/10 الهه امیرماهانی    
2 جستجوی پیشرفته در pubmed 99/04/18 مهرداد خاتمی    
3

جستجوی پیشرفته در scopus

99/07/12 سیدمجتبی مرتضوی    
4

کارگاه ترجمان دانش

99/07/29 دکتر عبدالعلی گلپایگانی    
5

آشنایی با سامانه های نوپا

99/08/07 ناصر کمال الدینی    

 

 
 
12/1/2020