مسئول کتابخانه


رشید دریجانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

r.darijani@mubam.ac.ir

تلفن و نمابر :44319431-034

بم -بزرگراه خلیج فارس-بیمارستان پاستور-معاونت آموزشی و پژوهشی-طبقه دوم-کد پستی:7661136987

کتابدار


احمد جاسمی

کارشناس مدیریت آموزشی

a.jassemi@mubam.ac.ir

034-44319431

 

11/6/2022