مسئول کتابخانه


رشید دریجانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

darijanirashid@gmail.com

034-44319431

کتابدار


احمد جاسمی

کارشناس مدیریت آموزشی

ahmadjasemi63@gmail.com

034-44319431

 

8/11/2021