لیست کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه مرکزی

مسئول کتابخانه:الهه امیرماهانی

034-44216180

بم-بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده پرستاری و مامایی

لینک

2

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه:ناصر کمال الدینی

کتابدار:صدیقه ابوذری

034-44219415

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

لینک

3

کتابخانه دانشکده پزشکی

مسئول کتابخانه :بیتا پژمان

کتابدار: مهری جزینی زاده

034-44252920

بم-منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید-دانشکده پزشکی

لینک

4

کتابخانه دیجیتال

مسئول کتابخانه:الهه امیرماهانی

034-44216180

بم-بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی-معاونت تحقیقات و فناوری

لینک

 

4/10/2022