بخش کتب مرجع

 

 برای کتب لاتین (Ref  و یاR ) علامت علامت (م) برای کتب فارسی

کتابهای این بخش به صورت محدود و طبق مقررات کتابخانه امانت داده می شوند.

 

 بخش نشریات

این بخش در قسمت ورودی کتابخانه قرار گرفته و شامل نشریات چاپی ارسالی از کتابخانه مرکزی دانشگاه و یا سایر موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

 بخش سالن مطالعه

این قسمت در کنار کتابخانه واقع بوده و ظرفیت 40 نفر دانشجو را دارد و به صورت 12 ساعته باز می باشد .

 

 

4/16/2019