ساعت کار کتابخانه بیمارستان پاستور  دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

7:30 صبح  الی19:30

پنج شنبه 

7:30 الی 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

4/12/2019